Legfrissebb lapszám

XXI. évfolyam, 2019/2. – JUBILEUMI SZÁM

Gondolatok – Húszéves a Sola Scriptura folyóirat

 • Prancz Zoltán:
  „A lélek sem jó tudomány nélkül”
 • Csabai Tamás:
  „Úgy vannak-e ezek?”
  Visszatekintés a Sola Scriptura folyóirat húszéves jubileumán

Rendszeres teológia

 • Vankó Zsuzsanna:
  A keresztény hit „egészséges” racionalitása 

Lelkiismereti és vallásszabadság

 • Prancz Zoltán:
  Elvhűség és vallási türelem
  Össze kell-e békíteni eszmeileg a vallásokat ahhoz, hogy követőik békében éljenek egymásssal?

Rendszeres teológia – írásmagyarázat

 • Vankó Zsuzsanna:
  Az igaz vallás „definíciója” Jézus tanításában 

Régi prédikációk – maradandó tanítások

 • Magos István:
  „Kik azok a békességre igyekezők?”
  Láczai Szabó József prédikációja Jézus 7. boldogmondásáról

Biblia és természettudomány

 • Viczián István:
  A tudomány teremtése  

Biblia és irodalom

 • Vankó Zsuzsanna:
  Az ingyen kegyelemből, hit által való megigazulás Michelangelo szonettjeiben

 

A legfrissebb lapszám megvásárolható a főiskolán, vagy előfizethető IDE kattintva.

Archívum

Gyakorlati teológia – homiletika

Biztatás imádságra

Charles Haddon Spurgeon   |   2005/3-4.

„A bálványimádás nem pusztán a faragott képek előtti meghajlást jelenti, hanem az a lényege, hogy másba helyezzük bizalmunkat, nem a láthatatlan, mindenható Istenbe. Könnyen készíthetünk magunknak istent tapasztalatunkból, vagyonunkból, talentumainkból, bálvánnyá emelhetjük gyermekünket, feleségünket, férjünket, barátainkat. Bármit vagy bárkit istenné emelhetünk, amit vagy akit többre tartunk Megváltónknál, és jobban bízunk benne, mint Istenben.”

Rendszeres teológia

A halottak állapota és a halál hatalmából való szabadítás ígérete

Vankó Zsuzsanna   |   2005/2.

A halál mibenlétéről és a halállal szembeni reménységről szóló eredeti bibliai tanítás alig ismert, még a hitvalló keresztények körében is. Rendszerint a Szentírást jobban ismerőknek is csak töredékes fogalmaik vannak arról, mit mond a Biblia pontosan erről a kérdésről. Az alábbiak rendszeres összefoglalást tárnak elénk a szóban forgó témakör, illetve a rá vonatkozó bibliai tanítás egészéről.

Írásmagyarázat

Aggeus könyve

Kovács Zoltán   |   2003/2.

Aggeus próféta írása a legpontosabban datált ószövetségi könyvek egyike: I. Dareiosz uralkodásához (i. e. 522–486) kapcsolva közli a dátumokat, amikor Isten üzenetet küldött általa Júda fejedelméhez, főpapjához és népéhez.

Írásmagyarázat

A 37. zsoltár

Luther Márton   |   2003/2.

Az alább olvasható zsoltármagyarázat Luther Négy vigasztaló zsoltár Magyarország királynéjának, 1526 című írásából való, amelyet a mohácsi vész, illetve II. Lajos király eleste után küldött Mária királynénak.

Írásmagyarázat – Újszövetségi kortörténet

A Szentély Jézus korában

Alfred Edersheim   |   2003/3–4.

„Szinte lehetetlen felmérni egy olyan épület hatását, amely magasabb, mint a mi legnagyobb templomtornyaink.”

Tudomány és teológia

A Posztmodern állapot és a kvantumelmélet – Egy filozófiai szeminárium utóhangjai

Prancz Zoltán   |   2003/3–4.

Propedeutikai szemináriumunkon Jean-François Lyotard Posztmodern állapot című írásával foglalkoztunk, s ahogy ez az ilyen jellegű fórumokon könnyen megesik, az egymást követő asszociációk, felvetések – mondhatni ötletek – hevében a beszélgetés észrevétlenül eltávolodott Lyotard-tól és a Posztmodern állapottól, s már olyan kérdésekről folyt a diskurzus, amelyek legfeljebb csak közvetve kapcsolódtak az alaptémához.

Rendszeres teológia – írásmagyarázat

Az emberi lélek és a halál kérdése a zsoltárokban

Vankó Zsuzsanna   |   2001/3.

A keresztény antropológia és etika összefüggései című rendszeres teológiai disszertáció előkészítéseként e tanulmány azt vizsgálja, hogy milyen antropológiai képet nyerünk az emberről, ha a halál mibenléte felől közelítünk a kérdéshez.