Önköltség fizetés

Az önköltség összegét minden évben az intézményi tájékoztatóban tesszük közzé.

A hallgatói önköltség összege:

Teológia szak – alapképzés:

2016/17-es tanévben és utána induló képzés esetén: 50 000 Ft/félév
2023/24-es tanévben és utána induló képzés esetén: 70 000 Ft/félév

Biblia-alapú lelkigondozás szakirányú továbbképzés:

2023/24-es tanévtől: 50 000 Ft/félév

Az alábbi számlaszámra kérjük utalni a tandíjat, pótdíjakat és egyéb díjakat, amelyek a tanulmányokhoz tartoznak: 

Sola Scriptura Teológiai Főiskola
Bankszámlaszám: 10201006-50285893-00000000

Egyéni tanrend esetén, a teológia szakon a hallgató köteles a teljes képzés 8 félévre meghatározott önköltségi összeget befizetni. Kötelezettségét a gazdasági igazgatóval egyeztetett, félévenkénti fizetési részletekben teljesíti.

Azoknak a hallgatóknak, akiknek az abszolutórium megszerzéséhez legfeljebb öt tantárgy kreditpontja hiányzik és a Teológia szakon 8 lezárt félévvel, a Biblia-alapú lelkigondozó szakirányú továbbképzésen 2 lezárt félévvel rendelkeznek, az önköltség összege 2.000.-Ft/ kredit/ félév.

A önköltség befizetése

A beiratkozás illetve bejelentkezés feltétele a meghatározott önköltség befizetése. Az önköltség összegét folyószámláról kezdeményezett banki átutalással, vagy a főiskola által rendelkezésre bocsátott átutalási postautalványon, vagy készpénzben a főiskola pénztárába kell megfizetni. A hallgató ezen iratokon köteles feltüntetni a hallgató nevét, és hogy mely félévre vonatkozik a hallgatói önköltség.

Önköltségi kedvezmények

Az önköltség fizetési kötelezettségének teljesítéséhez a hallgató szociális helyzetére, jövedelmi viszonyára, családi körülményére, egészségi állapotára, egyéb különös méltánylást érdemlő körülményére, illetve kiemelkedő tanulmányi eredményére tekintettel a gazdasági igazgatóhoz benyújtott kérelme alapján kérhet kedvezményt.

További információk, részletek a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatban >>

Az önköltség visszatérítése

Amennyiben a hallgató a tantárgyfelvétel hetében, vagy azt megelőzően jelenti be, hogy hallgatói jogviszonyát megszünteti, vagy szünetelteti és a félévre megállapított önköltség a bejelentésig már befizette, kérelmére a befizetett önköltséget vissza kell fizetni.

A hallgatói jogviszonynak a félév kezdetét követő 30. napon belül saját kérésre történő megszüntetése, illetve amennyiben a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség, vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni a hallgatói jogviszony szüneteltetése esetén a befizetett önköltségi összeg – 10%-ának levonását követően – visszafizetendő. A visszafizetést kérvényezni kell, a kérelem beadási határideje legkésőbb a félév kezdetét követő 30. nap

A hallgatói jogviszony saját kérésre történő, a félév kezdetét követő 30. napon túli megszüntetése, illetve amennyiben a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség, vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni a hallgatói jogviszony szüneteltetése esetén a befizetett önköltség időarányos része, a hallgató írásos kérelmére visszafizetendő, amennyiben a kérelem a szorgalmi időszak végéig előterjesztésre kerül.

Az önköltség befizetésének elmulasztása

A gazdasági igazgató a hallgatót a részletek befizetésének elmaradásairól legkésőbb a negyedik konzultációig, írásban értesíti.

Az a hallgató, aki tájékoztatást kapott, és az esedékes önköltségi díj befizetési kötelezettségének a szorgalmi időszak utolsó napjáig nem tesz eleget, vagy a befizetésre – a befizetési határidő előtt benyújtott kérelmére – haladékot nem kapott, vizsgára, illetve záróvizsgára nem bocsátható, a következő félévre nem jelentkezhet be.

Amennyiben fizetési kötelezettségének újabb írásbeli felszólítás ellenére, 15 napon belül sem tesz eleget a hallgató, szociális helyzetének vizsgálata után a rektor hallgatói jogviszonyát megszüntetheti.

Amennyiben a hallgató a félévre vonatkozó fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, és hallgatói jogviszonyát szünetelteti, fizetési kötelezettsége a szüneteltetés lejártával esedékessé válik.

Egyéb díjak >>