Adatkezelési tájékoztató

A főiskola adatkezelési és adatvédelmi szabályzata ITT>> érhető el.

 

A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Adatkezelési tájékoztatója Személyes adatok kezeléséről

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a

95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (továbbiakban:

Rendelet) 13. és 14. cikkei alapján a Sola Scriptura Teológiai Főiskola az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi

tájékoztatást adja.

 1. AZ ADATKEZELŐ ÉS AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

Az Adatkezelő

Elnevezés: Sola Scriptura Teológiai Főiskola

Székhelye: 2051 Biatorbágy, Patak u. 34/A.

Központi elektronikus levélcíme: titkarsag@sola.hu

Telefonszáma: (23) 820-830

Központi honlap címe: www.sola.hu

Az adatvédelmi tisztviselő

Neve: dr. Dániel Balázs

Postacíme: 7621 Pécs, Király u. 22.

Telefon: 30/366-7814

E-mail: dpo.ugyved@freemail.hu

 1. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK
 • – Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
 • védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a
 • továbbiakban: Rendelet,)
 • – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.,)
 • – nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.),
 • − 87/2015. (IV.9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról.
 1. AZ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Adatkezelés célja Kezelt adatok

kategóriái

Adatkezelés

időtartama

Adatkezelés jogalapja Címzett (ha van) Közlés célja (ha
Foglalkoztatási

jogviszony

az Nftv. 3.

melléklet 1/A. pontjában

meghatározott adatok

a foglalkoztatás

megszűnésétől számított öt

év

Rendelet 6. cikk (1) bek c) pont. a konkrét ügy

eldöntéséhez

szükséges adat

Foglalkoztatási

jogviszony, adó- és

járulékfizetési

kötelezettségek

jogszabályokban

meghatározott adatok

az adatkezelést

meghatározó jogszabályok

szerinti ideig.

Rendelet 6. cikk (1) bek c) pont. könyvelő, NAV,

Társadalombiztosítási

szakigazgatási szerv

a konkrét ügy

eldöntéséhez

szükséges adat

Hallgatói jogviszony az Nftv. 3.

melléklet 1/B. pontjában

meghatározott adatok

a hallgatói jogviszony

megszűnésére vonatkozó

bejelentéstől számított

nyolcvan évig.

Rendelet 6. cikk (1) bek c) pont. – fenntartónak;

-bíróságnak,

rendőrségnek,

ügyészségnek, bírósági

végrehajtónak,

államigazgatási szervnek;

nemzetbiztonsági

szolgálatnak (Nbt.);

felsőoktatási információs

rendszer működéséért

felelős szerv;

-a konkrét ügy

eldöntéséhez

szükséges adat;

-Nbtv.-ben

meghatározott

feladatok ellátásához

szükséges valamennyi

adat;

Táborok szervezése név, életkor, értesítési

cím, érkezés és távozásra

vonatkozó adatok,

ellátásra vonatkozó

adatok,

számlázási adatok

különleges ellátási

jogcímek alapján változó,

főszabály szerint a

szerződés teljesítését

követő 5 év elteltével, a

pénzügyi bizonylatokon

szereplő adatok 8 évig

tárolja Adatkezelő. A

hozzájáruláson alapuló

Rendelet 6. cikk (1) bek

a) pontja,

b) pontja,

c) pontja

Rendelet 9. cikk (2) bek a)

pontja

Tanulmányi

Titkárság

nincs

 

igényekre vonatkozó

adatok,

egyéb adatok, amelyeket a

táborozó ad meg

adatokat a hozzájárulás

visszavonása esetén azonal

törli az Adatkezelő.

Kurzusok szervezése név, e-mail cím,

telefonszám

a kurzus végétől számított

30 napig

Rendelet 6. cikk (1) bek a) pont. Tanulmányi

Titkárság

nincs
Sola Baráti Kör

adatkezelése

e-mail cím,

telefonszám

hozzájárulás

visszavonásáig

Rendelet 6. cikk (1) bek a) pont. nincs nincs
Podcast előadó neve,

hangja,

hanganyaga,

arcképe.

hozzájárulás

visszavonásáig vagy a

honlap frissítéséig

Rendelet 6. cikk (1) bek a) pont. szerverszolgáltató,

honlapot megtekintők

nincs
Weboldal, hírlevél Keresztnév, e-mail cím, hozzájárulás

visszavonásáig

Rendelet 6. cikk (1) bek a) pont. nincs nincs

3.2 Címzett

„Címzett” az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot

közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami

joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése

meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

3.3. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő székhelyén tárolja. Az érintett személyes adatai kezeléséhez az

Adatkezelő a Címzetteknél megjelölt adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe.

 

Az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait védje többek között a

jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szervereken tárolt személyes adatokhoz való

hozzáférés naplózásra kerül, ami alapján mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adatokhoz fért hozzá. Az Adatkezelő megfelelő

szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy

számára.

 1. AZ ÖN JOGAI

4.1. A Rendelet 15. cikke alapján az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést az alábbiak szerint:

(1)Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-

e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. a) az adatkezelés céljai;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen

a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

 1. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 2. e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének

korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

 1. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 2. g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 3. h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra

vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

(2)Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy

tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a jogszabály által előírt megfelelő garanciákról.

(3)Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további

másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta

be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként

kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

4.2. A Rendelet 16. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat helyesbítését kérni.

Az érintett erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes

adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő

nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

4.3. A Rendelet 17. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat törését kérni az alábbiak szerint:

(1)Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérje, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az

érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő

adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében

történő adatkezelés ellen;

 1. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 2. e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban (magyar jogban) előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez

törölni kell;

 1. f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2)Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a

megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak

érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató

linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3)Az Érintett törlési jogának korlátozására csak a Rendeletben írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása

esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető,

 1. a) ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy
 2. b) ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés (azaz az Adatkezelési Nyilvántartásban jogi kötelezettség jogalappal rögzített tevékenység

esetén az adatkezelés céljának megfelelő időtartam alatt), vagy

 1. c) ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy
 2. d) ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy
 3. e) ha népegészségügy területén érintő közérdekből,
 4. f) ha közérdekű archiválás céljából, vagy
 5. g) ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy
 6. h) ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

4.4. A Rendelet 18. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelésének korlátozását kérni az

alábbiak szerint:

(1)Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az

Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 1. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 2. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,

érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 1. d) az érintett tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő

adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai

elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2)Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával,

vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében,

vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3) Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról

előzetesen tájékoztatja.

4.5. A Rendelet 21. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelése ellen tiltakozni az alábbiak

szerint:

(1)Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből, közhatalmi

jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő kezelése ellen, ideértve az ezen alapuló

profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az

adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival

szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(2)Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó

személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az

érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból

nem kezelhetők.

(3)A tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre

vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

(4)Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a

tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

(5)Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy

a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű

okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

4.6 A Rendelet 20. cikke alapján az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok hordozhatóságára az alábbiak szerint:

(1)Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben

használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül,

hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. a) ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, vagy az Érintettel kötött szerződés teljesítése
 2. b) és az adatkezelés automatizált módon történik.

(2)Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes

adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

(3)Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az adathordozás joga nem alkalmazandó abban az

esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat

végrehajtásához szükséges

(4)Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

4.7 A Rendelet 7. cikk (3) bekezdése alapján az érintett jogosult a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulást bármely

időpontban visszavonni az alábbiak szerint:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a

visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak

megadását.

 1. AZ ÉRINTETT JOGORVOSLATI JOGA BÍRÓSÁG ELŐTT, FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ CÍMZETT PANASZ

Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék

hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és

elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál

– különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint

a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.

Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 9

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon: +36 (1) 391-1400

fax.: +36 (1) 391-1410

honlap: www.naih.hu