Költségtérítés

A költségtérítési díj összegét a főiskolai tájékoztatóban, minden évben, a gazdasági osztály teszi közzé.

A hallgatói költségtérítés összege:

Teológia szak – alapképzés:

2016 előtt induló képzés esetén:45 000 Ft/félév
2016/17-es tanévben és utána induló képzés esetén:50 000 Ft/félév

 

Biblikumok szakirányú továbbképzés:

2016 előtt induló képzés esetén:45 000 Ft/félév
2016/17-es tanévben és utána induló képzés esetén:50 000 Ft/félév

 

Biblia-alapú lelkigondozás szakirányú továbbképzés:

A képzés díja:30 000 Ft/félév

 

Az alábbi számlaszámra kérjük utalni a tandíjat, pótdíjakat és egyéb díjakat, amelyek a tanulmányokhoz tartoznak: 

Az alábbi számlaszámra kérjük utalni a tandíjat, pótdíjakat és egyéb díjakat, amelyek a tanulmányokhoz tartoznak:

Sola Scriptura Teológiai Főiskola

Bankszámlaszám: 10201006-50285893-00000000

Azon hallgató, aki a főiskola Biblia-oktató szakán tanul, vagy már végzett, illetve a teológia szakra felvételt nyert, beiratkozott, és tantárgyainak beszámítását kéri, a hallgatói költségtérítés 8 félévre vonatkozó összegének a 2/3-t köteles befizetni.

Egyéni összevont tanrend esetén, a teológia szakon a hallgató köteles a teljes képzés 8 félévének költségtérítését befizetni. Kötelezettségét a gazdasági igazgatóval egyeztetett, félévenkénti fizetési részletekben teljesíti.

VÁLTOZÁS! Azoknak a hallgatóknak, akiknek az abszolutórium megszerzéséhez legfeljebb öt tantárgy kreditpontja hiányzik és 8 lezárt félévvel rendelkeznek a költségtérítés összege megegyezik a szenátus által az adott félévre megállapított költségtérítés összegének valamint 30 kredit hányadosának eredménye és a felvett tantárgyak kreditértékének a szorzatával.

A költségtérítés befizetése

A beiratkozás feltétele a költségtérítési díj befizetése. A jelentkezési lappal együtt kell leadni a befizetett csekk fénymásolatát a tanulmányi osztályon. A befizetés a főiskola által kiadott csekken történik. Aktív félévnek csak akkor minősül a félév, ha a befizetést igazoló csekk fénymásolatát is eljuttatja a hallgató a tanulmányi osztályra.

Költségtérítési kedvezmények

A költségtérítés fizetési kötelezettségének teljesítéséhez a hallgató szociális helyzetére, jövedelmi viszonyára, családi körülményére, egészségi állapotára, egyéb különös méltánylást érdemlő körülményére, illetve kiemelkedő tanulmányi eredményére tekintettel a gazdasági igazgatóhoz benyújtott kérelme alapján kérhet.

VÁLTOZÁS! Amennyiben a hallgató költségtérítés kedvezményben (mentesség, minimum költségtérítési díj, kedvezményezett költségtérítés, részletfizetési lehetőség) részesült az adott félévre vonatkozólag és az adott félévben a vizsgaidőszak végére kettőnél több nem teljesített tárgya van, – kivéve, ha vizsgakötelezettségének szülés, továbbá baleset, betegség, vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni -, akkor a számára megítélt kedvezmény összegét a gazdasági igazgató határozata alapján kell befizetnie a főiskola bankszámlájára.

Költségtérítés-mentesség

Teljes mentesség nagyon indokolt esetben – az össztanulmányi idő alatt egyszer -, méltányossági alapon adható.

GYES-en lévő hallgatóknak  csak abban az esetben jár költségtérítés mentesség ha 2006. december 1-je előtt létesített hallgatói jogviszonyt és a szabályzat 6 §.  3 bekezdésében írt feltételeknek megfelelnek.

Minimum költségtérítési díj

Minimum költségtérítési díj  összege a teológia szakon 10 000 Ft, szakirányú továbbképzésen 7000 Ft. Minimum költségtérítési díj az össztanulmányi idő alatt maximum két alkalommal adható. Minimum költségtérítési díj igénylésekor a hallgató köteles a bejelentkezésig 5000 Ft-ot befizetni, csak ekkor tekintheti a főiskola a félévét aktívnak.

Kedvezményezett költségtérítés

A költségtérítési kedvezmény összegének felső határa a közzétett költségtérítés 50 %-a lehet félévre. A bejelentkezésig a hallgató teológia szakon 10000.- Ft-ot, szakirányú továbbképzésen 7000.- Ft-ot köteles befizetni, a főiskola csak ekkor tekinti félévét aktívnak. Ezt a kedvezményt a teljes tanulmányi idő alatt legfeljebb három félévben lehet igénybe venni.

Költségtérítés részletfizetése

VÁLTOZÁS! Részletekben történő befizetésnél az utolsó részlet fizetésének végső határideje: a negyedik konzultációs napot megelőző hónap utolsó napja (nov. 30-a, illetve ápr. 30-a). A bejelentkezésig a hallgató teológia szakon 15.000.- Ft-ot, szakirányú továbbképzésen pedig 7000.- Ft-ot köteles befizetni, a főiskola csak ekkor tekintheti félévét aktívnak.

Az igénylés feltételei, menete

Az igénylést a honlapon letölthető, vagy a tanulmányi osztálytól igényelhető formanyomtatványon kell benyújtani a gazdasági osztályhoz levélben. Gazdasági osztály levélcíme: Sola Scriptura Teológiai Főiskola Gazdasági osztály (Nagy Bálint). 2051 Biatorbágy, Patak u. 34/A.
Az igénylés benyújtási határideje az őszi félév esetén szeptember 5-e, tavaszi félév esetén február 5-e. A határidő letelte után kérvényt beadni nem lehet.
A beadott kérvényeket a gazdasági igazgató, bírálja el. Ezekre a beadási határidő lejárta utáni két héten belül, de legkésőbb a beiratkozás előtt, írásban kell válaszolni.

VÁLTOZÁS! A fizetési kedvezményre vonatkozó kérelem benyújtásának feltétele, hogy

  • a hallgatónak a kérelem benyújtásakor nincs az előző félévekből fennálló költségtérítés tartozása a főiskola felé.

VÁLTOZÁS! A kérelem írásban az adott kedvezmény típusnak megfelelő formanyomtatványon nyújtható be, amelyen minden olyan körülményt, tényt fel kell tüntetni, melyre a hallgató a kérelmét alapozza. A kérelemben felsorolt tényeket, körülményeket a kérelem végén meghatározott iratokkal, dokumentumokkal kell igazolni, kivéve a részletfizetésre irányuló kérelem esetén.

A költségtérítés visszatérítése

Amennyiben a hallgató a tantárgyfelvétel hetében, vagy azt megelőzően jelenti be, hogy hallgatói jogviszonyát megszünteti, vagy szünetelteti és a félévre megállapított költségtérítés a bejelentésig már befizette, kérelmére a befizetett költségtérítést vissza kell fizetni. Visszafizetésre vonatkozó kérelem hiányában a következő félévi költségtérítés összegébe be kell számolni.

A hallgatói jogviszonynak a félév kezdetét követő 30. napon belül saját kérésre történő megszüntetése, szüneteltetése esetén a befizetett költségtérítési összeg – 10%-ának levonását követően – visszafizetendő. A visszafizetést kérvényezni kell, a kérelem beadási határideje legkésőbb a félév kezdetét követő 30. nap

A hallgatói jogviszony saját kérésre történő, a félév kezdetét követő 30. napon túli megszüntetése, illetve amennyiben a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség, vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni a hallgatói jogviszony szüneteltetése esetén a befizetett költségtérítés időarányos része, a hallgató írásos kérelmére visszafizetendő, amennyiben a kérelem a szorgalmi időszak végéig előterjesztésre kerül.

A költségtérítés befizetésének elmulasztása

A gazdasági igazgató a hallgatót a részletek befizetésének elmaradásairól legkésőbb a negyedik konzultációig, írásban értesíti.

Az a hallgató, aki tájékoztatást kapott, és az esedékes költségtérítési díj befizetési kötelezettségének a szorgalmi időszak utolsó napjáig nem tesz eleget, vagy a befizetésre – a befizetési határidő előtt benyújtott kérelmére – haladékot nem kapott, vizsgára, illetve záróvizsgára nem bocsátható, a következő félévre nem jelentkezhet be.

Fenti döntés ellen a hallgató – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – fellebbezéssel élhet a fellebbviteli bizottságnál. A fellebbezést a fellebbviteli bizottság 30 napon belül bírálja el.

Amennyiben fizetési kötelezettségének újabb írásbeli felszólítás ellenére, 15 napon belül sem tesz eleget a hallgató, szociális helyzetének vizsgálata után a rektor elbocsáthatja.

Amennyiben a hallgató a félévre vonatkozó fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, és hallgatói jogviszonyát szünetelteti, fizetési kötelezettsége a szüneteltetés lejártával esedékessé válik.

Egyéb díjak

Díj megnevezéseDíj mértéke
2008. január 1-től
Megjegyzés
Adminisztratív kötelezettség mulasztása
Késedelmes beiratkozás/bejelentkezés1000 FtBeiratkozási határidő: legkésőbb a félév tantárgyfelvétel hetében az első konzultációs napon, és az azt követő három napon.
A határidő után legfeljebb három hétig fogadható el.
Tantárgyfelvétel beadási határidő utáni módosítása1000 Ft/tantárgyBeadási határidő: legkésőbb a félév tantárgyfelvétel hetében az első konzultációs napon.
A határidő után legfeljebb egy hónapig fogadható el.
Szakdolgozat témaválasztás beadási határidő utáni leadása500 Ft/hétBeadási határidő: TVSZ 24.§ 3) bekezdés.
A határidő után legfeljebb három hétig fogadható el.
Szakdolgozat leadási határidő utáni, egy hónapon belüli, késedelmes leadása2000 Ft/hétBeadási határidő: legkésőbb a záróvizsga időpontját megelőzően három hónappal korábban.
A határidő után legfeljebb egy hónapig fogadható el.
Könyvtári késedelmi díj50 Ft/könyv/nap
Vizsgákhoz kapcsolódó díjak
Vizsgaismétlési díj1000 Ft/tantárgy
Vizsgahalasztás vizsgaidőszakon belülingyenes
Sikeres vizsga javításaingyenesEgy félévben csak egyszer lehetséges.
Záróvizsga igazolatlan elmulasztása5000 FtCsak egyszer lehetséges.
Záróvizsga ismétlése2000 Ft/tantárgy
Diákigazolványhoz kapcsolódó díjak
Állandó diákigazolvány díja1600 FtBefizetés az Állami Nyomda által kiadott igénylőlaphoz mellékelt csekken.
Ideiglenes igazolvány360 Ft
Ideiglenes műanyag kártya270 Ft
Ideiglenes személyi lap90 Ft
Ideiglenes plasztikkártya elvesztése esetén1800 Ft
Tanulmányokkal kapcsolatos iratok pótlása, fordítása, hitelesítése, igazolások
Leckekönyvmásolat kiállítása5000 Ft
Oklevélmásolat kiállítása10 000 Ft
Oklevélmelléklet (Diploma supplement) kiállítása magyarul, angolulelső példány ingyenes, minden további példány 5000 Ft
Részismeretek megszerzéséről szóló igazolás másodpéldánya angol nyelven5000 FtKorlátozott hallgatói jogviszonnyal és hallgatói jogviszonnyal nem rendelkezők (pl. végzettek) részére
Részismeretek megszerzéséről szóló igazolás másodpéldánya magyar nyelven3000 FtKorlátozott hallgatói jogviszonnyal és hallgatói jogviszonnyal nem rendelkezők (pl. végzettek) részére
Egyes képzési elemek (pl. tantárgyi leírások) hitelesített leírása angol nyelven3000 Ft
Egyes képzési elemek (pl. tantárgyi leírások) hitelesített leírása magyar nyelven1000 Ft