Gondolatok 

 • Prancz Zoltán:
  A végítélet órája
  Miről beszélnek a Nobel-díjasok?

Rendszeres teológia  

 • Vankó Zsuzsanna:
  „Isten beszéde” és az istenkép
 • Vankó Zsuzsanna:
  Az élet „titka”

Régi prédikációk – maradandó tanítások

 • Magos István:
  A legszorosabb szövetség
  Láczai Szabó József prédikációja házasságról és elválásról

Egyháztörténelem

 • Köbel Szilvia:
  A budapesti evangélikus gyülekezeteket érintő kitelepítések dokumentumai
  A pártállami egyháztörténelem sajátos metszete
 • Kiss Andrea:
  „Az magyar nípnek, ki ezt olvassa”
  Sylvester János Újszövetség-fordítása

Recenzió

 • Prancz Zoltán:
  1945 (Hazatérés)
  Gondolatok a film kapcsán, bibliai kitekintésekkel

Könyvajánló

 • Vankó  Zsuzsanna:
  Saphir Adolf: Krisztus és az írás
 • Kovács Zoltán:
  Vankó Zsuzsa: Homiletika

 

 

Gondolatok 

 • Prancz Zoltán:
  Félelem a jövőtől és a horoszkópok kora

Rendszeres teológia – írásmagyarázat

 • Vankó Zsuzsanna:
  Az úrvacsora teológiája

Írásmagyarázat

 • Buda Péter:
  „Isten beszédének” története
  Jelenések könyve hét gyülekezeti levelében
  2. rész – Az efézusi gyülekezethez írott levél

Biblia és irodalom

 • Magos István:
  „Férjnek feleségül mért nem vagyok adva?”
  Bessenyei Anna élete és költészete

Egyháztörténelem

 • Buda Péter:
  Az uralkodó felszentelésétől az egyházi tekintély állami kikényszerítéséig
  508 és 538

 

Gondolatok 

 • Prancz Zoltán:
  (Rém)hírforrásaink 

Rendszeres teológia

 • Vankó Zsuzsanna:
  Jegyzetek a 2020-ra meghirdetett úrvacsora évéhez 

Írásmagyarázat

 • Buda Péter:
  „Isten beszédének” története Jelenések könyve hét gyülekezeti levelében
  1. rész

Régi prédikációk – maradandó tanítások

 • Magos István:
  „Ha Isten olyan jó, miért van ez a sok gonosz?” 
  Egy figyelemre méltó válasz a 19. század elejéről
  – Major József prédikációja

Vallástörténet  

 • Nagy Viktória:
  A középső és késő bronzkor hitvilágának régészeti emlékei Palesztinában
  I. e. 2000–1200

Gondolatok 

 • Holló Péter:
  „Állandó olvasmányom voltaképpen nincs is más, mint a Biblia” 
  Ady Endre Bibliája

Biblia és zeneirodalom  

 • Vankó Zsuzsanna:
  „Ímé hamar eljövök!”
  Louis Spohr: Die letzten Dinge

Egyháztörténelem

 • Buda Péter:
  A katolikus egyház egyetemességének megújítása körüli konfliktus egy széttöredezõ világban

Régi prédikációk – maradandó tanítások

 • Magos István:
  „Ő sem hagy el engem soha”
  Bod Péter prédikációja a Megváltóba vetett személyes hitrõl

„Sola Scriptura” konferencia

 • Kocziszky Éva:
  Grafé, gramma, logosz, réma
  Írás és beszéd az újszövetségben

Biblia és irodalom

 • Vankó Zsuzsanna:
  Kik közvetítették Michelangelónak a hit általi megigazulás tanítását?

Gondolatok – Húszéves a Sola Scriptura folyóirat

 • Prancz Zoltán:
  „A lélek sem jó tudomány nélkül” 
 • Csabai Tamás:
  „Úgy vannak-e ezek?”
  Visszatekintés a Sola Scriptura folyóirat húszéves jubileumán

Rendszeres teológia

 • Vankó Zsuzsanna:
  A keresztény hit „egészséges” racionalitása 

Lelkiismereti és vallásszabadság   

 • Prancz Zoltán:
  Elvhűség és vallási türelem
  Össze kell-e békíteni eszmeileg a vallásokat ahhoz, hogy követőik békében éljenek egymással?

Rendszeres teológia – írásmagyarázat

 • Vankó Zsuzsanna:
  Az igaz vallás „definíciója” Jézus tanításában

Régi prédikációk – maradandó tanítások

 • Magos István:
  „Kik azok a békességre igyekezők?”
  Láczai Szabó József prédikációja Jézus 7. boldogmondásáról

Biblia és természettudomány

 • Viczián István:
  A tudomány teremtése

Biblia és irodalom

 • Vankó Zsuzsanna:
  A hit által való megigazulás Michelangelo szonettjeiben

Gondolatok  

 • Prancz Zoltán:
  A bizalom mint létfeltétel

Írásmagyarázat

 • Vankó Zsuzsanna:
  „Megrázom a népeket, és eljön minden nép vágyakozása” 
  Messiási prófécia-e az Aggeus 2,6–7-ben foglalt kijelentés?

Hermeneutika

 • Buda Péter:
  Azonosítható-e IV. Antiokhosz a Dániel könyvében bemutatott utolsó birodalommal?
  Adalékok a „kis szarv” meghatározásának kérdéséhez

Régi prédikációk – maradandó tanítások

 • Magos István:
  A tökéletes megtérés
  Láczai Szabó József prédikációja a felebarát ellen elkövetett bűnök rendezésérõl

Egyháztörténelem

 • Holló Péter:
  „A Generál Konferencia elnökének látogatása eredményes volt, egyházpolitikai érdekeink szerint alakult”
  A Hetednapi Adventista Egyház és az állami egyházügyi hivatal kapcsolata 1984-ben

Gondolatok  

 • Vankó Zsuzsanna:
  Gondolatok a teológia nyelvezetéről

Bibliai eszkatológia

 • Vankó Zsuzsanna:
  „Hajnalcsillag” a jövõ horizontján 
  Biztatásul egy borús esztendő búcsúztatásakor

A reformáció öröksége

 • Holló Péter:
  „Neveztetsz romlás építőjének, ösvények megújítójának”
  A reformációra hívás időszerűsége
 • Luther Márton az igehirdetésről
  „Ilyen nagy megtiszteltetésben van részünk, hogy Istent hallgathatjuk…”
 • Magos István:
  „Az igazság ismeretében mindig továbbmehetünk”
  Harmadik centenáriumi reformációs ünnepségek Észak-Magyarországon

Bibliai etika és antropológia

 • Vankó Zsuzsanna:
  A legfőbb értékről, a „tiszta gondolkodás” készségéről

Egyháztörténelem

 • Kövesdi Antal:
  A keresztség a Bibliában
  2. rész

Gyakorlati teológia

 • Siposné Torró Edith:
  Válás és újraházasodás a Biblia fényében

Gondolatok  

 • Prancz Zoltán:
  Költői kérdés Darwinhoz

Biblia és irodalom

 • Vankó Zsuzsanna:
  Úr vacsorája előtt való könyörgés

Lelkiismereti és vallásszabadság

 • Buda Péter:
  Neoprotestáns fundamentalizmus és katolikus integralizmus: „meglepő ökumenizmus”

Reflexió

 • Vankó Zsuzsanna:
  Mi lesz a gonoszok sorsa?

Homiletika

 • Magos István:
  „Meggyőződést és életet szerezzen”
  Major József sátoraljaújhelyi prédikátor 1820-as beszéde a lelkészi hivatásról

Egyháztörténelem

 • Kövesdi Antal:
  A keresztség a Bibliában
  1. rész

Biblia és képzőművészet

 • Geiger Benjámin:
  Kétség és remény között
  Raffaello: Krisztus színeváltozása

Recenzió

 • Püski Levente:
  „A tett keresztyénsége”
  Magos István: „Továbbra is reformálódjatok!”
  – Reformáció Magyarországon, századról századra

Fõiskolai hírek

 • A Sola Scriptura Teológiai Főiskola nyári tábora, 2018
  – Előadások és szemináriumok hangfelvételen

 

Gondolatok  

 • Bán László:
  Halálra vagy életre ítélve?

Rendszeres teológia – Hermeneutika

 • Vankó Zsuzsanna:
  A „sola Scriptura” a mai protestantizmusban 
  Ellenvetések, értelmezések, a vitatott kérdések jelentősége

Biblia és irodalom

 • Magos István:
  „Szűnjünk meg a históriát eltagadni”
  Toldy Ferenc levele Tárkányi Béla Józsefhez
 • Vankó Zsuzsanna:
  Gondolatok egy megrendítő vers kapcsán
  Kosztolányi Dezső: Politika

Egyháztörténelem

 • John Knox:
  „Minket rútul becsaptak”
  Részletek a skóciai reformáció történetébõl

Biblia és építészet

 • Kocsis Péter:
  Templomok Mammonnak
  – Avagy a szakrális építészet a pénz szolgálatában?

 

Gondolatok  

 • Prancz Zoltán:
  Örökség
  – Avagy az élet mint váltófutás

25 éves a Sola Scriptura Teológiai Főiskola

 • A hálaadás és a köszönet szava
  Huszonöt évvel ezelőtt kezdte meg működését a Sola Scriptura Teológiai Főiskola

Reformáció – 500

 • Vankó Zsuzsanna:
  Új reformációra van szükség!
 • Magos István:
  Reformáció Magyarországon – 21. század
  „Mindenkor legyen ember az ember”
  Rendeltetésünk betöltése, avagy a további reformálódás lehetősége
 • Sípos Ete Álmos:
  Elárulták a reformációt?
 • Viczián István:
  A „néma tanító”
  Kálvin a természetről

Lelkiismereti és vallásszabadság

 • Csabai Tamás:
  Ellenszegülés, összeesküvés és evangéliumi hit
  A Bonhoeffer-dilemma

Recenzió

 • Prancz Zoltán:
  „Bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek”
  Vankó Zsuzsa: Őrizzük az emlékét, és az értékét is?
 • Szathmáry Sándor:
  Továbbra is reformálódjunk!
  Magos István: „Továbbra is reformálódjatok!”
  – Reformáció Magyarországon – századról századra

 

 

Gondolatok  

 • Prancz Zoltán:
  „Úgy teljesítsd, amit száddal ígérsz…”
  Az ember, aki képes ígérni

Írásmagyarázat

 • Vankó Zsuzsanna:
  Prófécia „Dávid leomlott sátora” helyreállításáról

Gyakorlati teológia – Homiletika

 • Nagy Sándor:
  „Miről ismerhetjük meg, hogy kedvet találtunk előtted?”
  Hogyan jöhet létre valódi kapcsolat Isten és az Ő népe között?

Reformáció – 500

 • Magos István:
  Reformáció Magyarországon – 20. század
  „Csak szeretettel, bibliai tudással, és legfőképp élettel”
  Helyzetjelentés és jövőbetekintés a 20. század elejéről
 • „Krisztusból szólt a lélek által”
  Zsoldos István Nagy Istvánról
 • „Evangéliumi keresztyénségünk mivolta”
  Révész Imre a protestáns egyletről

Rendszeres teológia 

 • Prancz Zoltán:
  Kicsoda az ember?

Könyvajánló

 • Őrizzük az emlékét, és az értékeit is?
  – Dokumentumok és kérdések a 16. századi reformáció ötszázadik évfordulója kapcsán

 

Emlékévek – 2017

 • Magos István:
  Arany János és a reformáció
  „Hatalmasan segíté s ébreszté az irodalmi munkásságot a reformáció”

Gondolatok

 • Prancz Zoltán:
  „A vidám elme jó orvosságul szolgál”

Írásmagyarázat

 • Prancz Zoltán:
  Pontosító felvetések Jób könyve írásmagyarázatához

Reformáció – 500

 • Magos István:
  Reformáció Magyarországon – 19. század
  „Továbbra is reformálódjatok!”
  Id. Szilágyi Ferenc kolozsvári ünnepi beszéde a harmadik centenáriumon

Rendszeres teológia 

 • Filus Melinda:
  A Biblia és a humor

Biblia és irodalom

 • Magos István:
  A debreceni füvész prédikátor
  Diószegi Sámuel (1760–1813)

Könyvajánló

 • A Szabadító jövetele